Co z tym zdrowiem? – cz.1

Trudno jest powiedzieć o zdrowiu coś, czego jeszcze nie powiedziano, nie napisano, nie przeanalizowano. Jednocześnie – mimo wielu prac w tej dziedzinie, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwudziestu-trzydziestu lat, mimo iż psychologia zdrowia ugruntowała się jako subdyscyplina psychologii -wciąż powstają nowe prace, podejmowane są nowe tematy, nowe pro­blemy, przeprowadza się też reanalizy problemów wcześniej podejmo­wanych. W niniejszych rozważaniach psychologię zdrowia potraktowano z nieco innej strony, z perspektywy empiryczno-teoretycznej, poprzez pytania i problemy badawcze stawiane przez badaczy, którzy zmierzali do uściślenia zakresu dyscypliny i dokonania różnych rozstrzygnięć w tej dziedzinie wiedzy.

Przedstawione rozważania mają zatem z jednej strony charakter prze­glądowy – przywołano przykłady badań prowadzonych w obszarze psy­chologii zdrowia; z drugiej zaś historyczny, bo koncentrują się na okresie dwudziestu lat, obejmując lata 1988-2008. Czas tych dwóch dekad wy­daje się tale ważny i zróżnicowany pod względem badawczym i koncep­cyjnym, że warto przyjrzeć się niektórym zmianom zachodzącym w świa­domości badawczej psychologów zdrowia.

Ten rozdział jest także próbą podsumowania wielu wątków, wielu tematów badawczych, teoretycznych rozstrzygnięć i empirycznych we­ryfikacji, które prowadzone były w jednym z pierwszych w Polsce ze­społów badawczych pod kierownictwem Pani Profesor Heleny Sęk, zajmującej się psychologią zdrowia i psychologią kliniczną.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *