Co z tym zdrowiem? – cz.1

Okazało się, że wśród badanych osób występuje statystycznie istotna większa skłonność do wyboru twierdzeń opisujących przekonania holis- tyczno-funkcjonalne na temat zdrowia. Osoby badane najbardziej prze ­konane były o własnym wpływie na poziom zdrowia. Uznawały’też, że do załamania zdrowia dochodzi w sytuacji wyczerpania zasobów psychicz­nych i fizycznych. Najtrudniej osobom tym przychodziło uznać możli­wość zachowania zdrowia nawet w szkodliwych warunkach. Z kolei spośród twierdzeń odnoszących się do modelu biomedycznego największe znaczenie badani przypisywali przekonaniu o tym, że utrata odporności organizmu powoduje załamanie zdrowia oraz że dla stanu zdrowia ważna jest samoregulacja fizjologiczna i normalny przebieg procesów biologicz­nych. Jednocześnie większość badanych odrzucała przekonanie, że spra­wy zdrowia znajdują się poza kontrolą człowieka.

Badania pokazały również, że płeć nie różnicuje istotnie przekonań zdrowotnych, ale wykształcenie – tak. W grupie osób z wykształceniem podstawowym preferencja przekonań związanych z modelem biome­dycznym była istotnie wyższa niż wśród osób z wykształceniem ponad­podstawowym. Porównanie osób wysoko i nisko wartościujących zdrowid ujawniło, że te pierwsze w większym stopniu akceptują zarówno prze­konania modelu holistyczno-funkcjonalnego, jak i biomedycznego. Osoby z niskim poczuciem zdrowia w najniższym stopniu uznawały przekona­nia modelu hohstyczno-funkcjonalnego, relatywnie wysoko akceptując model biomedyczny (Sęk i in., 1992).

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *