Teoria społeczno-poznawcza – cz.2

Wśród zasobów sprzyjających odzyskiwaniu zdrowia przez osoby z symptomami zaburzeń psychicznych kluczowe znaczenie przypisuje się przekonaniom o tym, że jest się w stanie efektywnie radzić sobie z sympto­mami zaburzeń, kontrolować negatywne myśli o sobie, kontrolować ne­gatywne emocje i ograniczać niepełnosprawność wynikającą z zaburzenia (por. Benight i Bandura, 2004). Rolę tego rodzaju przekonań o własnej skuteczności (coping self-efficacy) badano przede wszystkim w odniesie­niu do zdolności do radzenia sobie z konsekwencjami stresu trauma­tycznego. Na przykład wśród osób, które przeżyły powódź, silne przekonania o skuteczności w radzeniu sobie z dystresem, mierzone w drugim miesiącu po powodzi, były predylctorem niższego poziomu syiiptomów zespołu zaburzeń po stresie traumatycznym (PTSD) w 1’2 miesięcy po powodzi. Prawidłowość ta była istotna nawet po kon­troli1 uprzedniego poziomu PTSD i ostrego zaburzenia po traumie (ASD) w pierwszym pomiarze (Benight i Harper, 2002). Wśród osób zarażonych j, wirusem Hrv silne przekonania o skuteczności w radzeniu sobie z dy- stresem wynikającym z przeżycia katastrofy naturalnej (huragan An- drew) okazały się związane z niższym poziomem symptomów PTSD, jak również z obniżonym wydzielaniem hormonów stresu (wskaźnik ilora­zowy norepinefryny do kortyzolu; Benight i in., 1997).

Przekonania o posiadaniu osobistych zasobów koniecznych do odzy­skiwania pełni dobrego samopoczucia mogą sprzyjać ograniczaniu psy­chopatologii u różnych osób, które przeżyły traumę. Interwencje mające na celu wzmacnianie przekonań o skutecznym radzeniu sobie z trud­nościami po traumie można kierować zarówno do osób z diagnozą PTSD lub ASD, jak i do tych, które – choć nie spełniają kryteriów diagnostycz­nych zaburzeń psychicznych – przeżywają pewne negatywne konsek­wencje psychologiczne traumy (por. Benight i Bandura, 2004). Interwencje takie mogą więc pełnić funkcję prewencyjną i leczniczą.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *