Prawidłowa barwa moczu

Barwa moczu prawidłowego uwarunkowana jest obecnością wielu barwników. W zależności od ich stężenia, a także od oddziaływania moczu barwa zmienia się od jasno- do ciemnożółtej. Już u łudzi zdrowych zabarwienie moczu może ulegać zmianom wskutek przedostawania się do niego różnych barwników pochodzenia egzogennego. Na przykład po spożyciu buraków mocz przybiera zabarwienie różowe; również niektóre leki zmieniają barwę moczu. W różnych …

Czytaj dalej

Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek jest zespołem chorobowym, który rozwija się jako następstwo postępującego niszczenia wszystkich struktur nerek przez przewlekłą nefropatię i charakteryzuje się stopniowym narastaniem upośledzenia funkcji nerek. Zespół ten jest końcową wspólną drogą, jaką przebiegają pierwotne i.wtórne przewlekłe nefro- patie niezależnie od ich etiologii. Charakter zaburzeń metabolicznych oraz wywołanych przez nie objawów klinicznych jest bardzo typowy w poszczególnych okresach przewlekłej …

Czytaj dalej

Bakteriomocz

Mocz znajdujący się w drogach moczowych osób zupełnie zdrowych jest jałowy. Stąd przy idealnie aseptycznym pobraniu moczu do badania nie powinien on zawierać bakterii. Natomiast obecność bakterii w moczu, czyli bakte- riuria, powinna zawsze świadczyć o zakażeniu układu moczowego. Jednakże w praktyce, zwłaszcza w badaniach rutynowych, mimo dokładnego przestrzegania zasad aseptyki, nie jest możliwe całkowite uniknięcie zanieczyszczenia moczu, a tym …

Czytaj dalej

Medycyna alternatywna

Wiele kontrowersji i niejasności, związanych z problemem integracji medycyny alternatywnej z obowiązującym systemem opieki zdrowotnej, wywołuje słownictwo stosowane do opisania niekonwencjonalnych terapii. W Anglii powszechnie używa się określenia „medycyna uzupełniająca”. Zwrot ten implikuje, że niekonwencjonalne metody leczenia mogą współistnieć z medycyną głównego nurtu, nie przeszkadzając sobie wzajemnie. Jednocześnie termin „uzupełniająca” uwydatnia centralną pozycję medycyny konwencjonalnej w systemie opieki zdrowotnej, zaś …

Czytaj dalej

Zwyrodnienie a zapalenie

Rozróżnienie pomiędzy zapaleniem a zwyrodnieniem jest łatwe w razie występowania klasycznych objawów zapalenia, jak: zaczerwienienie, nadmierne ucieplenie, wysięk, zgrubienie błony maziowej lub torebki stawowej. Jest ono jednak trudne w początkowej fazie zmian stawowych i w przypadku stawów niedostępnych oglądaniu i obmacywaniu. Charakter dolegliwości stawowych może być przy tym ważnym kryterium diagnostycznym. W zwyrodnieniu stawu kolanowego charakterystyczne jest, że wspinanie się …

Czytaj dalej

American Western Life Insurance

Chociaż firmy tej nie ma już na rynku, odegrała ona historyczną rolę. Towarzystwo ubezpieczeniowe AWLI było pionierem w ubezpieczaniu alternatywnych metod leczenia. Jego niemal legendarny Pierwszy Program Dobrostanu, dostępny w 6 zachodnich stanach, oferował zintegrowane, zarówno ortodoksyjne, jak i alternatywne metody leczenia, a przystąpiło doń ponad 5 tysięcy uczestników, co stanowiło tylko niewielki procent ogólnej liczby klientów AWLI. Uczestnicy programu …

Czytaj dalej

Zwyrodnienie stawów

Typowym dla zwyrodnienia stawów dolegliwościom mogą zatem nie towarzyszyć żadne zmiany radiologiczne. Z drugiej strony zdarza się, że zaawansowane, widoczne w obrazie radiologicznym, zależne od wieku zmiany zwyrodnieniowe lub zmiany pourazowe nie powodują żadnych szczególnych dolegliwości. Wyniki badań laboratoryjnych również pozostają — pod względem wartości diagnostycznej — daleko w tyle za danymi uzyskanymi 2 wywiadu i badania przedmiotowego. Na przykład …

Czytaj dalej

Agresja

W przypadku agresji zachowanie człowieka nie prowadzi do zaspokojenia potrzeby, lecz jest skierowane przeciwko osobie, która uniemożliwia zaspokojenie potrzeby, np. chłopiec, któremu matka zabroniła wyjść z domu, może jej niegrzecznie odpowiedzieć lub wyładować złość na młodszym rodzeństwie — wtedy wystąpi tzw. agresja z przeniesieniem. Drugą reakcją na sytuację frustracyjną jest regresja, czyli zachowanie właściwe dla młodszego wieku — na przykład …

Czytaj dalej