Prestiż

Prestiż społeczny danego zawodu wiąże się z opinią społeczną o ludziach, którzy go wykonują. Jeżeli w społeczeństwie obniża się prestiż jakiegoś zawodu, to oznacza, że ludzie wykonujący ten zawód przestali odpowiadać tradycyjnie pojmowanemu modelowi czy raczej wzorowi osobowemu, który zakładał występowanie u jednostki określonych cech. Od lekarza wymaga się rzetelnego wykonywania zawodu, etycznego postępowania i zrozumienia cierpienia chorych. Społeczny protest …

Continue Reading

Pozycja materialna

Pierwszą prawidłowością był wpływ pozycji materialnej na występowanie objawów nerwicowych. Niski status społeczny i mniej korzystna sytuacja materialna współwystępowały z nerwicą. Zaobserwowano także wysoką korelację między pracą zarobkową żon a niepowodzeniami w małżeństwie. W badaniach szwedzkich wzięto pod uwagę wpływ następujących elementów na występowania nerwicy: warunki materialne, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, stosunki małżeńskie i rodzinne oraz potrzebę kontaktów z przyjaciółmi i …

Continue Reading

Poglądy

Każdy człowiek ma różne poglądy i przekonania, posługuje się schematami poznawczymi, niezależnie od tego, czy i w jakiej mierze jest tego świadom. A treść poglądów i przekonań kształtuje zachowanie człowieka, tj. sposób rozwiązywania zadań, a także dobór celów w życiu i sposobów ich osiągania. Dlatego też przy analizie osobowości człowieka aspekt orientacyjno-poznawczy jest naczelny. Jak już zaznaczono, podstawowe znaczenie dla …

Continue Reading

Rekreacja i wypoczynek

Czas pracy i czas wolny powinny dopełniać się i wspólnie kształtować osobowość człowieka. Właściwie organizowany wypoczynek ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, a także na wydajność w pracy i harmonijne współżycie rodzinne. W związku z wprowadzeniem skróconego tygodnia pracy racjonalne wykorzystanie czasu wolnego staje się problemem ważnym z punktu widzenia społecznego. Zagadnienie to absorbuje nie tylko tych, którzy decydować …

Continue Reading

Relacje rodziców i dzieci

Istnieje pewna liczba rodziców, którym brak jest umiejętności porozumienia się z własnymi dziećmi, którzy nie potrafią odgadnąć i zrozumieć prawdziwych powodów, przyczyn tzw. złego zachowania się. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że dziecko w ten sposób może rozładowywać narastające napięcie psychiczne. Dziecko wielokrotnie odpychane, niezrozumiane, uczy się reagować rezerwą na zainteresowanie rodziców, na ich rzadkie pieszczoty. Zaczyna wykazywać objawy obojętności …

Continue Reading

Rodzina

Pełna rodzina istnieje przy połączeniu obu tych funkcji, a więc małżeńskiej i rodzicielskiej. Więź emocjonalna z dzieckiem może zacieśnić lub rozluźnić więź uczuciową między małżonkami. Obowiązki rodzicielskie, dzielone sprawiedliwie, powodują dorastanie do ról rodzicielskich. Oprócz ról zawodowych każdy z małżonków pełni teraz rolę ojca lub matki i wiążące się z nią obowiązki opiekuna i wychowawcy. Rola ojca i matki ma …

Continue Reading

Rola społeczna

Realizacja wielu ról wymaga od człowieka przede wszystkim energii i czasu. Niewłaściwe wypełnianie ról pociągnąć może rozmaite sankcje, np. zaniedbywanie obowiązków służbowych, zawodowych, może wpłynąć na pozycję jednostki w zakładzie pracy. Człowiek taki nie awansuje, nie jest nagradzany, a nawet bywa, że jest zwolniony. Z kolei pogodzenie roli męża i ojca z rolą działacza społecznego lub człowieka udzielającego się towarzysko …

Continue Reading

Role społeczne

Truizmem wydaje się przypominać, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Według A. Kłoskowskiej w ewolucji rodziny rysują się dwie tendencje, „z których jedna zmierza ku zwartej formie rodziny opartej na bardzo ścisłych emocjonalnych związkach, druga zaś charakteryzuje się luźnymi powiązaniami i swobodnym koleżeńskim typem stosunków. W Polsce można spotkać obie odmiany rodzin, ale nie podobna określić proporcji ich występowania”. Dawniejsza, …

Continue Reading

Rozkład dnia

Odpowiednio opracowany rozkład dnia wzmacnia układ nerwowy, nawet w przypadkach wrodzonej jego słabości. Zasadą powinno być przestrzeganie racjonalnego trybu życia, a więc zachowanie właściwego rytmu pracy i wypoczynku oraz unikanie wszelkich gwałtownie działających bodźców. Regularność w wykonywaniu przez człowieka codziennych obowiązków znajduje całkowite uzasadnienie w zdolności układu nerwowego do tworzenia nawyków. Prowadzi to w efekcie do wytworzenia określonego stereotypu dynamicznego, …

Continue Reading

Ruch to zdrowie

Wskutek braku codziennego ruchu najbardziej cierpi układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. Poza tym brak ruchu w pracy oraz nieumiejętność odpoczywania przyczyniają się do zmniejszenia odporności nabytej w okresie lata, podczas urlopu. Zapamiętajmy, że spędzając osiem godzin za biurkiem, a czas wolny po pracy przed telewizorem czy w kawiarni — ograniczamy procesy utleniania w ustroju. Regularne spacery to znakomity środek wzmacniający cały …

Continue Reading