Pozycja materialna

Pierwszą prawidłowością był wpływ pozycji materialnej na występowanie objawów nerwicowych. Niski status społeczny i mniej korzystna sytuacja materialna współwystępowały z nerwicą. Zaobserwowano także wysoką korelację między pracą zarobkową żon a niepowodzeniami w małżeństwie. W badaniach szwedzkich wzięto pod uwagę wpływ następujących elementów na występowania nerwicy: warunki materialne, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, stosunki małżeńskie i rodzinne oraz potrzebę kontaktów z przyjaciółmi i poczucie własnej wartości. Wyprowadzone z badań wnioski dają się ująć w kilka kategorii. Nieszczęśliwe małżeństwo i nieudane życie seksualne wiążą się na ogół z nerwicą. Bliskie i wielostronne kontakty z przyjaciółmi i współpracownikami wiążą się z dobrym zdrowiem psychicznym. Najczęstsze podłoże nerwicy u żon to względna izolacja społeczna i małżeństwo z aktywnym społecznie i niezależnym mężem. Nerwica u mężów występuje na tle nieudanego pożycia małżeńskiego i seksualnego oraz utrzymywania przez własne żony bliskich stosunków z ludźmi spoza rodziny. W 1973 r. Ośrodek Badań Towarzystwa Planowania Rodziny i redakcja „Trybuny Ludu” zorganizowały konkurs na pamiętnik pt. Współczesny mężczyzna jako mąż i ojciec. Celem rozpisania tego konkursu było ukazanie roli ojca i męża, ujawnienie satysfakcji i trudności przy pełnieniu tak ważnych życiowo ról.

You may also like