Rodzina

Pełna rodzina istnieje przy połączeniu obu tych funkcji, a więc małżeńskiej i rodzicielskiej. Więź emocjonalna z dzieckiem może zacieśnić lub rozluźnić więź uczuciową między małżonkami. Obowiązki rodzicielskie, dzielone sprawiedliwie, powodują dorastanie do ról rodzicielskich. Oprócz ról zawodowych każdy z małżonków pełni teraz rolę ojca lub matki i wiążące się z nią obowiązki opiekuna i wychowawcy. Rola ojca i matki ma tym większe znaczenie dla rozwoju dzieci, że sposób jej wykonania warunkuje niejako przyszłe identyfikowanie się z rolą. Profesor K. Dąbrowski twierdzi, że przyszłą matkę i żonę wychowuje się już od najwcześniejszych lat dzieciństwa. Należy pamiętać, że rodzina nadaje najczęściej pozycję społeczną swoim dzieciom oraz zapewnia zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. Wobec coraz większej liczby rozwodów rodzina polska jest mocno zagrożona. Wydaje się, że współczesna kobieta musi pełnić zbyt wiele różnorodnych ról i często zatraca rolę dla męża zasadniczą, tj. rolę integratorki życia rodzinnego oraz atrakcyjnej partnerki seksualnej. Zadowolenie z rodzaju i charakteru pracy, akceptacja w grupie pracowniczej, sukcesy zawodowe — wszystko to wpływa dodatnio na atmosferę życia rodzinnego, pod jednym wszakże warunkiem — że każdy z partnerów odczuwa własną wartość, ma świadomość, że jest niezastąpiony, i przyznaje takie samo prawo partnerowi. Bardzo interesujące są wyniki badań przeprowadzonych w przemysłowym mieście Vasteras w Szwecji. Celem badań było porównanie występowania objawów nerwicowych w rodzinach szwedzkich i rodzinach fińskich imigrantów, mieszkających w Szwecji.

You may also like