Uszkodzenie nerwów ucisku

Uporczywe bóle są wprawdzie nie obligatoryjnym, ale częstym objawem uszkodzenia nerwu obwodowego w następstwie ucisku. Bolesne zespoły uciskowe występują wówczas, gdy nerw obwodowy, z uwagi na stosunki anatomiczne, np. przylegając do twardego podłoża kostnego lub do więzadła, jest szczególnie narażony na ucisk z zewnątrz lub ze strony sąsiadujących struktur. Następstwem takich układów anatomicznych są okresowe zaburzenia czucia lub bóle występujące czasem w spoczynku, w nocy, ale i podczas wysiłku. Nierzadko bóle przekraczają obszar unerwienia uciśniętego nerwu, promieniując do innych okolic, co w wypadku przeoczenia lub braku ruchowych, czuciowych i autonomicznych objawów ubytkowych może stać się przyczyną mylnego rozpoznania. Rycina 67 przedstawia różne, omawiane niżej, zespoły uciskowe nerwów obwodowych. Dla wystąpienia zespołu ucisku w obrębie pasa barkowego istotne znaczenie mają trzy wąskie miejsca, przez które przechodzi splot szyjnoramienny, tętnica i żyła podobojczykowa, a mianowicie: przestrzeń za mięśniem pochyłym przednim, odstęp pomiędzy żebrem a obojczykiem i przestrzeń poniżej przyczepu mięśnia piersiowego mniejszego do wyrostka kruczego łopatki.

You may also like