Eliminacja postaw

W życiu codziennym niektóre postawy ulegają eliminacji, przeważnie te, które okazują się sposobem zachowania nieskutecznym, albo nie są akceptowane przez otoczenie. Tak więc człowiek, niezależnie od postaw wyuczonych poprzez naśladownictwo i identyfikację, może tworzyć nowe, oryginalne postawy, które będą skuteczne. W konsekwencji zdobywa umiejętność kontroli i kierowania własnym postępowaniem. Podsumowując rozważania na temat osobowości człowieka, musimy podkreślić, że stanowi ona złożoną strukturę dynamiczną, której podstawowe funkcje polegają: 1) na integrowaniu, to jest scalaniu różnych mechanizmów: poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, regulujących stosunek człowieka do otoczenia; 2) na kontroli własnego działania: 3) na utrzymaniu hierarchii celów; 4) na przystosowaniu się jednostki do zmieniającego się otoczenia. Zdaniem profesora Reykowskiego u podstaw osobowości, stanowiącej strukturę zapewniającą spójność i ukierunkowanie zachowania człowieka, leżą dwie główne zasady regulacji: regulacja egocentryczna, nastawiona na zabezpieczenie „własnego ja”, a więc zachowania zmierzające do utrzymania dobrego mniemania o sobie, o swojej pozycji społecznej i materialnej, oraz regulacja prospołeczna, nastawiona na cele pozaosobiste, np. na zaspokojenie potrzeb innych ludzi.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *