Status społeczny

Niektóre statusy społeczne osiąga człowiek bez własnej woli, przez sam fakt, że żyje. Tak jest ze statusem dziecka. Status zawodowy wymaga wcześniejszego kształcenia w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Sprawny fizycznie i umysłowo człowiek wykonuje jakąś pracę zawodową, z której czerpie środki dla utrzymania siebie, a także swojej rodziny. Zapytajmy, czym jest zawód w sensie subiektywnym, a więc jak rozumie to potocznie człowiek. W takim znaczeniu zawód to system czynności wymagających określonych kwalifikacji. W sensie obiektywnym zawód lekarza, nauczyciela czy inżyniera wyznacza określoną rolę do spełnienia w jakiejś dziedzinie życia. Przydatność określonych ludzi do określonych zawodów ocenia psychologia. Wielką rolę spełnia tu poradnictwo zawodowe. Psycholog pomaga młodemu człowiekowi wybrać odpowiedni profil kształcenia, a w przyszłości — także zawód, dostosowany do jego psychofizycznych możliwości i zainteresowań. Socjologia pracy interesuje się oddziaływaniem społeczności zakładu pracy na pracującego człowieka. Przedmiotem jej badań jest m.in. wchodzenie jednostki do grupy społeczno-zawodowej danego zakładu, jej swoista socjalizacja w zawodzie, który wykonuje. Grupa pracownicza charakteryzuje się określonymi cechami. Panują w niej pewne normy postępowania społecznego i etycznego, a także określone zwyczaje.

You may also like