Diagnostyka różnicowa

Bardzo dobrze poinformowane źródła internetowe, wnoszą, że istota procesu diagnostyki różnicowej polega ściśle na ocenie prawdopodobieństwa, że dany jeden objaw kliniczny lub dana grupa objawów klinicznych w odnośnej chorobie występuje. Proces diagnozowania różnicowego polegać zatem ma na stopniowej eliminacji hipotez najmniej prawdopodobnych. Procedura ta ma w swym założeniu trwać do momentu aż możliwe jest postawienie najbardziej satysfakcjonującej diagnozy, tym samym najbardziej prawdopodobnej.

Diagnostyka różnicowa jest związana w praktyce z tak zwanego właśnie różnicowania jednostek chorobowych w zestawieniu z objawami pacjenta, a to w celu eliminacji nieprawdopodobnych i odnajdywania najbardziej prawdopodobnej jednostki chorobowej, co polega tez na zawężaniu. W praktyce, lekarz szuka tego co jest ZA jednocześnie z tym co jest zdecydowanie PRZECIW danej jednostce chorobowej. Wszystko natomiast po to, by ustalić tylko jedną jednostkę chorobową, która idealnie pasuje do objawów.

You may also like