Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek jest zespołem chorobowym, który rozwija się jako następstwo postępującego niszczenia wszystkich struktur nerek przez przewlekłą nefropatię i charakteryzuje się stopniowym narastaniem upośledzenia funkcji nerek. Zespół ten jest końcową wspólną drogą, jaką przebiegają pierwotne i.wtórne przewlekłe nefro- patie niezależnie od ich etiologii. Charakter zaburzeń metabolicznych oraz wywołanych przez nie objawów klinicznych jest bardzo typowy w poszczególnych okresach przewlekłej niewydolności nerek i zależy od stopnia jej zaawansowania. Oczywiście szereg objawów obserwowanych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, zwłaszcza we wczesnych jej okresach, zależy także od rodzaju wywołującej ją choroby nerek. Jednakże objawy, które wynikają z upośledzenia czynności nerek, są podobne we wszystkich nefropatiach i one też decydują najczęściej o losach chorego. Niejednokrotnie, szczególnie w późniejszych okresach niewydolności, badania kliniczne i laboratoryjne, a nawet autopsyjne, nie pozwalają na dokładne określenie rodzaju nefropatii, która była przyczyną niewydolności. Dla podkreślenia podobieństwa przebiegu przewlekłej niewydolności nerek u chorych z różnymi nefropatiami zespół ten określa się często mianeesm przewlekle choroby Brighta  Przez tę nazwę należy zatem rozumieć każdą przewlekłą niewydolność nerek niezależnie od jej przyczyny.

You may also like